Меню
Кошница

Условия за наемане

Настоящите общи условия за ползване на предоставяните продукти и услуги на

потребителите на уеб-базираната система Do-Mama.bg, собственост на "Омниа Бейби" ООД, наричано по-долу за краткост ДРУЖЕСТВОТО, уреждат отношенията между Дружеството и всеки един от потребителите на уеб-базирана система Do-Mama.bg.

Уеб базираната система Do-Mama.bg се използва изключително на основата на тези Общи условия и изключително за търговски цели. Различни условия не са приложими, дори ако Дружеството не възразява изрично срещу валидността им.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.

1. Do-Mama.bg е уеб-базирана система, чрез която се дава възможност на всички

потребители да избират сред посочени в каталог продукти, продукта, който им е необходимо да използват за определен период от време.

2. Продуктите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от Дружеството на Потребителя, включват продукти, предварително определени от Дружеството и включени в каталога на страницата на Do-Mama.bg. Те включват слингове, ергономични раници за носене на бебе и дрехи за бебеносене. Продуктите се предоставят за възмездно ползване на потребителите след попълване и подаване на заявка в сайта

3. „Потребител” по смисъла на настоящите Общи условия е дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице, което използва предоставяните от уеб-базираната система продукти и услуги.

4. „Сайт/платформа” – Интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна Do-Mama.bg.com.

5. За използването на настоящата уеб-базирана система не се изисква предварителна регистрация от страна на потребителите.

6. Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат отношенията между Дружеството като собственик на платформата Do-Mama.bg и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Потребител“), което ползва Интернет страницата на платформата Do-Mama.bg и продуктите и услугите, предоставяни чрез нея.

7. Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет страницата Do-Mama.bg.com и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта.


II. ИЗБОР НА ПРОДУКТ.

1. За да използва предоставяните от Do-Mama.bg продукти и услуги, Потребителят директно изпраща своята електронна заявка с избрания продукт.

2. С изпращането на заявката, Потребителят приема Общите условия, Политиката за защита на личните данни, задължава се да ползва избрания от него продукт съгласно посочените в платформата условия за ползване.

3. С ползването на сайта Do-Mama.bg се съгласявате с общите условия. . Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, Политика за лични данни, дал е изричното си съгласие неговите данни да бъдат обработвани, приема и се задължава да ги спазва. Така направеното електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Do-Mama.bg, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.

4. С влизането в интернет платформата, Потребителят има възможност да се запознае с каталог от продукти, предлагани от Do-Mama.bg. Потребителят получава достъп до профила на продукта, където се съдържа описание и цена за наем на съответният продукт.

5. След избор на продукта, Потребителят попълва данните, необходими за изпращане и доставяне на продукта до Потребителя, включващи: име, фамилия, имейл адрес, начин на получаване (лично в офис на Дуржеството / чрез куриерска пратка), адрес за доставка, телефонен номер.

Потребителят декларира, че се съгласява с Общите условия и Политика за лични данни и дава съгласието си данните му да бъдат обработвани. С натискане на виртуалния бутон „Купи“, заявката на Потребителя се счита за изпратена.

6. С посочването на email адрес за кореспонденция, Потребителят дава съгласието си бъдеща кореспонденция (размяна на електронни писмени документи, уведомления и жалби) между него и Do-Mama.bg да се осъществява по електронен път на посочения от него email адрес.

7. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на подаване на заявка, са верни, пълни и точни и при промяна на последните се задължава своевременно да информира писмено на посочения на платформата email адрес за тяхната актуализация. В случай на предоставяне на неверни данни, Do-Mama.bg има право да откаже, прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на продуктите и услугите на Потребителя.


III. ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Do-Mama.bg

1. Do-Mama.bg предоставя възможност на своите потребители да ползват възмездно за предварително определен период от време избран от тях продукт сред включените в каталога на платформата продукти.

2. Продукти, предоставяни от Do-Mama.bg, са: слингове, ергономични раници и дрехи за бебеносене.

3. Потребителите имат възможност да избират между продуктите. Изборът на

Потребителя не обвързва Дружеството, собственик на платформата да предостави продукта, в случай че е налице обектвна невъзможност да бъде предоставен.

IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ОТ Do-Mama.bg:

1. Do-Mama.bg предоставя възможност на Потребителите, подали заявка да ползват избрания от тях продукт, при предварително уговорени време и условия за ползване и срещу заплащане на уговореното възнаграждение на Do-Mama.bg.

2. Потребителят придобива право да му бъде предоставен за временно ползване съответният продукт едва след като е пуснал заявка.

3. Цялата комуникация във връзка с предоставянето на продукта се осъществява между Потребителя и Do-Mama.bg по имейл адрес или телефон. Всеки от тях се задължава незабавно да уведоми другата страна за всякакви промени във връзка с изпращането и доставянето на продукта.

4. Потребителят има право да получи съответния продукт, след като заплати сумата за неговото ползване, съобразно уговорения период от време. В случай че Потребителят не заплати, той няма право да ползва продукта.

5. При обективна невъзможност искания от Потребителя продукт да му бъде

предоставен или да му бъде предоставен при зададените от него условия (време, място),  Do-Mama.bg не носят отговорност за това.

V. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА Do-Mama.bg

1. Общите условия за използване на платформата Do-Mama.bg сами по себе си

представляват договор, който всеки Потребител сключва с ДРУЖЕСТВОТО, в

качеството му на собственик на Do-Mama.bg.

2. С влизането в платформата Do-Mama.bg чрез сайта Do-Mama.bg

Потребителят декларира, че желае да ползва продуктите и услугите на

платформата, че е запознат с настоящите Общи условия, че дава изричното си

информирано съгласие да получава заявените от него продукти и услуги и се

задължава да ги спазва при използването на Do-Mama.bg, на всяка връзка и секция от нея, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко

правоотношение, породено в следствие на използването на тази платформа.

3. Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции и други.

4. Do-Mama.bg запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя

настоящите Общите условия, като за това не е длъжна изрично да уведомява

Потребителя. Всички промени в Общите условия, които Do-Mama.bg прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител има свободен достъп до тях.

Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на

Потребителя е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на

Do-Mama.bg.

5. Do-Mama.bg може да промени или прекрати всеки аспект, продукт, услуга или характеристика на платформата Do-Mama.bg /сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание и оборудване (хардуер и софтуер), необходимо за достъп или употреба.

6. Do-Mama.bg не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на условията и услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на Do-Mama.bg

7. Всеки Потребител има право да използва услугите на сайта и информацията в него единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към Do-Mama.bg и нейния собственик.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Do-Mama.bg:

1. Надлежно попълнената заявка на Потребителя задължава Do-Mama.bg да предприеме необходимите действия по предоставянето на продуктите и услугите, обект на настоящите Общи условия, а именно да обработи подадената заявка и да достави продукта на Потребителя.

2. Do-Mama.bg се задължава да възстанови всяка парична сума, платена от

Потребителя за предоставянето на продукт, който не е предоставен по вина на

Do-Mama.bg. Потребителят се задължава да уведоми на email адрес

sales@Do-Mama.com Do-Mama.bg в 7-дневен срок от деня, в който е следвало да

получи продукта, предлаган чрез платформата. След установяване на

не предоставянето на предварително заплатен продукт Do-Mama.bg възстановява

сумата в 14-дневен срок от подаване на писменото съобщение.

3. Дружеството си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни продукти и услуги, достъпни чрез Do-Mama.bg.

4. Do-Mama.bg има право на парично възнаграждение за предоставените чрез

платформата продукти и услуги на Потребителите.


Права и задължения на Потребителя:

1. Потребителят има право да му бъдат предоставени за временно ползване

продуктите, за които е изпратил заявка, при спазване на условията и изискванията за достъп и настоящите Общи условия, определени от Дружеството.

2. Потребителят се задължава да ползва предоставените му продукти съобразно условията за ползване на съответния продукт и да полага дължимата грижа за тяхното опазване. Той е длъжен да възстанови щетите, причинени от него, освен ако не са вследствие на нормалното износване на продукта или независими от Потребителя обективни причини.

3. След изпращане на заявка, Потребителят няма възможност да коригира предоставените данни, но е задължен писмено на посочения на платформата email адрес да информира за всяка промяна в предоставените от негова страна данни.

4. При неспазване на изискванията на настоящите Общи условия, Do-Mama.bg има право незабавно и без предварително предупреждение да ограничи достъпа на Потребителя до Интернет платформата, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходните алинеи от страна на Потребителя. В тези случаи Do-Mama.bg има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

5. Ако Потребителят наруши горепосочените условия, Потребителят носи пълна и цялостна отговорност съобразно приложимото българско законодателство.

6. Потребителят се съгласява да заплаща предварително фиксирано възнаграждение, което се уговаря индивидуално за всеки съобразно ползвания от него продукт и периода на ползване. Потребителят се задължава да заплати всички транспортни разходи по доставката на продукта до посоченото от него място.

7. Потребителят се съгласява и удостоверява своето знание, че не се освобождава от задължението си да заплати всички транспортни разходи по доставката на продукта, в случаите, че се откаже да ползва продукта, след като последният му бъде предоставен.

8. Потребителят е длъжен да обезщети Do-Mama.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка със Do-Mama.bg и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Do-Mama.bg продукти и услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката при ползване на Do-Mama.bg продуктите и услугите, или във връзка с други нарушения на задълженията от настоящите Общи условия.

9. Потребителят изразява изричното си знание и съгласие, че с изпращането на заявката изпълнението на договора се счита за започнало. Потребителят има право да се откаже от сключения по този начин договор в срок от 12 часа след изпращането на заявката.


VII. ОТГОВОРНОСТ

1. Do-Mama.bg не отговаря пред Потребителя за:

- загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на продуктите и услугите на Do-Mama.bg от негова страна;

- неспособност на Потребителя да ползва продуктите и услугите;

c- претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на продуктите и услугите.

2. Do-Mama.bg полага грижи информацията в Do-Mama.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. Do-Mama.bg няма задължението и не гарантира, че предоставяните продукти и услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните продукти и услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Do-Mama.bg не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните продукти и услуги вреди, освен ако са причинени от Do-Mama.bg умишлено или при груба небрежност.  Do-Mama.bg не отговаря за информацията, съдържащата се в платформата Do-Mama.bg и за дейността на Потребителя.

3. Do-Mama.bg не носи отговорност при невъзможност за предоставяне на продуктите при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Do-Mama.bg, както и при случай на не регламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

4. Do-Mama.bg не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Do-Mama.bg.


VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Отношенията между страните се прекратяват след изтичане на срока за ползване на продукта от Потребителя и неговото връщане на Do-Mama.bg.

2. Отношенията между страните се прекратяват и при следните обстоятелства:

*взаимно съгласие на страните за прекратяването;

* преустановяване на дейността на ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Do-Mama.bg,

или прекратяване поддържането на Do-Mama.bg;

* едностранно от ДРУЖЕСТВОТО с преустановяване на достъпа до платформата на Потребител, изцяло по преценка на ДРУЖЕСТВОТО;

* други предвидени в настоящите Общи условия случаи;

* други предвидени в закона случаи;


IX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всеки потенциален спор между ДРУЖЕСТВОТО, собственик на Do-Mama.bg, и

Потребителите се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не използвайте услугите на Do-Mama.bg